Nabokonflikt om trær og/eller hekk?

Nabokonflikt om trær og/eller hekk?

Har du en konflikt med din nabo om trær eller hekk? 

  • Ønsker du å beholde et eller flere trær på din eiendom som din nabo krever fjernet eller beskåret?
  • Eller har du plager av naboens trær og ønsker de beskåret eller fjernet?

De forhold som skaper konflikter mellom naboer når det gjelder trær er ofte;

  • Skygge fra trærne - lite sol
  • Tap av utsikt
  • Nedfall av kvist, blader og barnåler
  • Fare for at trær kan påføre skade
  • Grener som henger over nabogrense
  • Naboloven om regulering av trær

 

Det finnes en lov- naboloven (granneloven) som regulerer rettigheter og plikter mellom naboer. 

Naboloven § 3 er en bestemmelse som spesielt er utarbeidet med tanke på regulering av trær. Bestemmelsen kommer kun til anvendelse på trær som står nærmere hus, hage eller tun på naboeiendommen, enn tredjeparten av trehøyden. Videre kreves at naboens trær (tre) påfører deg som nabo «skade eller serleg ulempe», og det må ikke være «nemndande om å gjera» for eieren å beholde treet/trærne. Bestemmelsen legger ikke opp til noen interesseavveining mellom naboene. Men det må foretas en objektiv vurdering av hvert vilkår. For at du som nabo kan kreve fjernet eller beskåret treet/trærne må samtlige vilkår i § 3 være oppfylt.

Etter nabolovens § 2 må det vurderes om treet (trærne) er til skade eller ulempe for naboen. I tillegg må det vurderes om det å ha treet (trærne) slik det/de står er urimelig eller unødvendig. Her skal det blant annet sees på hva som er påregnelig i området. Også dersom treet utgjør en fare for deg eller din eiendom vil det kunne gi grunnlag for fjerning etter § 2.

 

Er trærne av nevneverdig betydning for eieren eller for naturmangfoldet?

Et av vilkårene i nabolovens § 3 som må være oppfylt, for at en nabo kan kreve et eller flere trær på naboeiendommen beskåret eller fjernet, er at at treet ikke må være av nevneverdig betydning for eier, eller for naturmangfoldet. Vilkåret ble tatt inn i loven for å hindre uheldige utslag av en rent objektiv regel.

I denne vurderingen er det ikke eierens subjektive mening som skal legges til grunn. Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan tas med i vurderingen. Her har retten i ulike saker blant annet sett hen til faktiske forhold som at treet har stor affeksjonsverdi for treeieren, treet hindrer innsyn, skaper ly for vinden, gjør grunnen mer stabil eller har annen nytteverdi.

 

Naturmangfoldet

Også «naturmangfoldet på staden» må vurderes før det konkluderes om det etter nabolovens § 3 er grunnlag for fjerning/beskjæring av treet. Dette vilkåret ble inntatt i bestemmelsen i 2009, og det følger av forarbeidene til bestemmelsen; 

«Endringen i grannelova §3 innebærer at hensynet til naturens mangfold kommer inn ved vurdering av om trær kan kreves felt i henhold til grannelova §3, jf. §10. Hva som anses å ha nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet, må avgjøres konkret i den enkelte sak. Det kan f.eks. være treet i seg selv som er spesielt i forhold til de artene eller eksemplarene som ellers forekommer i området, eller treet kan ha en viktig funksjon for annet biologisk liv i området, f.eks. slik tretopper har for måltrost, eller som reirplass for en sjelden fugleart. Også hensynet til naturmangfoldet i kulturlandskapet vil være sentralt.»

Hensynet til naturmangfoldet kan påberopes av treeieren selv, men siden naturmangfoldet er en allmenn interesse, kan retten i en tvistesak legge vekt på naturmangfoldet uten at det er påberopt særskilt av partene i saken. 

 

Skade eller ulempe

Det er et vilkår i nabolovens § 3 som må være oppfylt, for å kunne nå frem med et krav om reduksjon eller fjerning av ett eller flere trær som står på naboens eiendom, at de påfører deg som nabo;  skade eller ulempe.

Her er det ikke krav om stor skade eller ulempe, men rene bagatellmessige plager vil ikke være tilstrekkelig.  I denne vurderingen kan man se hen til om treet skaper skygge eller hindrer utsikt, og om treet gir nedfall av blader og kvister. Disse momentene kan være tilstrekkelig, men det skal en del til for å anse dette som grunn til å få fjernet treet. Det blir også lagt vekt på om det er fare for at treet kan velte og gjøre skade på naboeiendommen.

Det skal mindre til dersom grener henger inn på naboens eiendom. Nabolovens § 12 har en egen bestemmelse som gir rett til å fjerne deler av tre, greiner og røtter som strekker seg over til eiendommen og er til «skade og ulempe».

 

Beskjæring eller felling av naboens trær

Selv om et eller flere trær skulle være til skade eller ulempe, og det ikke er av nevneverdig betydning for eieren å ha det, er det ikke dermed gitt at hele treet skal felles. Det må vurderes om ulempene kan avhjelpes ved at treet beskjæres ned til en høyde der det ikke lenger er til ulempe.

 

Ulovlig/ urettmessig felling/ fjerning av trær

Dersom det konkluderes med at et eller flere trær er i strid med naboloven, men naboen ikke ønsker å fjerne eller beskjære disse, Er det sterkt å anbefale at man ikke tar seg til rette og beskjærer eller fjerner naboens tre, uten å ha fått tillatelse fra naboen først. Dersom man beskjærer eller fjerner naboens tre eller trær uten tillatelse, vil dette kunne medføre erstatningsansvar, enten i form av å erstatte naboen verdimessige «tap» fordi eiendommens verdi har blitt redusert, eller man kan bli dømt til å bekoste de utgifter naboen vil få med å plante et eller flere tilsvarende trær.

En advokat vil kunne gi råd og veiledning om hvorvidt kravene i loven er oppfylt, og det anbefales at man rådfører seg med en advokat i slike saker. Advokat Vegard Syvertsen har spesialisert seg på nabolovens bestemmelser, og har lang erfaring med å håndtere slike saker- både ved forhandlinger eller ved å bistå ved en rettslig prosess for domstolene.

Ved slike tvister som dreier seg om uenighet om trær, vil man ha krav på rettshjelpsdekning, som er en gunstig ordning, da forsikringsselskapet betaler 80 % av advokatutgiftene i saken.

Advokat Syvertsen i media om nabosaker

Advokat Syvertsen har solid erfaring med saker etter naboloven, og har nylig vært i lagmannsretten, der motpart krevde treet fjernet etter nabolovens §§ 2 og 3, men Syvertsens klient vant frem, og treet får stå.

 

Ta kontakt på +47 906 77 625 for en uforpliktende samtale for å få vite litt mer om dine rettigheter!

Vennligst fyll inn navnet ditt
Vennligst fyll inn e-posten din
Invalid Input
Invalid Input
Vennligst skriv litt om hva henvendelsen gjelder